Regulamin

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.atp.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem.
 
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
   - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą danych zawartych w formularzu zamówienia;
   - w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie ATP Sp. z o.o.
   Getin Bank
   53 1560 0013 2318 5628 9000 0001

4. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:
   a) częściowa realizacja zamówienia,
   b) wydłużenie czasu oczekiwania,
   c) anulowanie całości zamówienia.
Jeżeli klient nie potwierdzi zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych, to takie zamówienie nie będzie realizowane.

5. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

6. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

7. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w cenach netto i brutto w PLN.

8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie:
   a) osobiście w centrali ATP,
   b) telefonicznie,
   c) e-mailem.
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub kurierem.

9. ATP zastrzega, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Chwilą zawarcia umowy nazywamy moment oświadczenia woli obu stron, z którego wynika decyzja osiągnięcia określonego skutku w sferze poddanej regulacji prawnej kupna/sprzedaży.

10. W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu. Po zawarciu umowy - jest nim moment oświadczenia woli obu stron ( Kupującego i Sprzedającego), kupujący nie może zrezygnować z realizacji zamówienia.

11. Firma ATP zastrzega także prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub przyczyn niezależnych od sprzedającego. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

12. ATP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

13. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne ATP nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   a) gotówką przy odbiorze towaru w centrali ATP,
   b) za pobraniem: należność pobiera kurier (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nie przekraczających kwoty 5000 zł brutto, nie jest możliwa przy dokonywaniu zakupów po raz pierwszy),
   c) przelewem bankowym z podanym numerem zamówienia na konto ATP. Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym ATP.

15. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik ATP będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. ATP nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązanie z Klientem kontaktu.

16. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy, ATP zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenie kosztów do kwoty zamówienia.

17. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sklep Internetowy ATP zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

18. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

19. Realizacja sprzedaży w sklepie ATP odbywa się według poniższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym ATP oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

21. Wszyscy Klienci udostępniający nam swoje adresy e-mail są automatycznie dodawani do naszej listy mailingowej. Firma ATP będzie używała adresów tylko do własnych celów promocyjno-informacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

22. ATP zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

23. Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres:
      ATP Sp. z o.o.
     Cerekiew, ul. Radomska 35
     26-652 Zakrzew

24. W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
      tel./fax: (0-48) 385-15-05, 385-15-95
      e-mail: sklep@atp.pl

Warunki gwarancji

Gwarancji udziela ATP na czas określony, zgodnie z dowodem zakupu.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie.

1. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży.

2. Jeżeli do sprzętu dołączona jest karta gwarancyjna producenta, Nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej zgodnie z zawartą w niej informacją.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do ATP.

4. Uszkodzony produkt Nabywca winien dostarczyć do ATP na własny koszt: osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską z dopiskiem "SERWIS". Przesyłka musi zawierać dokument zakupu, szczegółowy opis usterki, dane osobowe Nabywcy i kontakt ( telefon, email). ATP zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Nabywcę niniejszych warunków gwarancji. Po dokonaniu naprawy lub wymiany na nowy produkt zostanie odesłany na koszt ATP.

5. Dostarczany do ATP produkt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację i inne elementy dostarczone wraz z zakupionym towarem. W przypadku braku oryginalnego opakowania Sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu. ATP nie odpowiada za szkody i uszkodzenia powstałe w wyniku transportu bez właściwego opakowania.

6. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia.

7. Gwarancją nie są objęte:
   - Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady,
   - Produkty ulegające naturalnemu zużyciu,
   - Uszkodzenia spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub konserwacją,
   - Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Nabywcę lub osoby trzecie,
   - Uszkodzenia powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia.

8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji jest niemożliwe, z przyczyn, za które ATP nie ponosi odpowiedzialności, gwarancja wygasa.

9. Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru.